Skyltar

Vill du ha en fiberskylt?

Kanske har du sett skyltarna som finns uppsatta lite varstans i området. De visar att här bor någon som vill ansluta sig till fiber. Om du också vill sätta upp en skylt vid din infart så finns skyltar att hämta vid Hangvar bygdegård, vid Kappelshamns sportklubbs hus och hos Rune Kahlbom på Ire. Det går också att få den levererad och uppsatt om du hör av dig.

Informationsmöten i sommar

IP-Only/Gotlands Fiber och  Hangvar Fiberförening

Informationsmöten:

Kappelshamn/ Idrottsplatsen, den 7 juli kl 19.00

Ireviken/ Ihre kvarn, den 15 juli kl 19.00

Hangvar bygdegård, den 29 juli kl 19.00

 

Vi rekommenderar IP-Only/Gotland Fiber

BÄSTE FASTIGHETSÄGARE!

Beslut/Rekommendation för fiber i Hangvar socken, Hall socken och Kappelshamn från Hangvar Fiberförening.

Bakgrund

För drygt ett år sedan bildades Hangvar Fiberförening. Cirka 10 medlemmar har varit aktiva i styrelse och arbetsgrupp. Dessa har genomfört grundläggande informationsarbete, samlat in intresseanmälningar och gjort en kanaliseringskarta, samt utvärderat olika möjligheter för att anlägga fiber relaterat till programmet Gotlandsmodellen.

Föreningen har genomfört 10 informationsträffar, gett information genom hemsidan och Facebook, samt via brev och informationsblad. För styrelsen och arbetsgruppen har 15 möten genomförts samt ett antal möten med nätleverantörer. Föreningen har fått hjälp med finansiering genom Leader enligt Gotlandsmodellen, samt frivilligt arbete med ca 1000 arbetstimmar. Målsättningen har varit att få en klarhet i om intresset från fastighetsägarna i området är tillräckligt stort för att vi ekonomiskt kan genomföra ett fiberprojekt.

I området finns 500 fastighetsägare, där ca 50% är fritidsboende vilket betyder att de fritidsboendes behov och krav på flexibel uppkoppling till tjänsteleverantör har varit avgörande för ett genomförande. Vad gäller kostnad för anslutning har målsättningen varit 15000:- per fastighet under förutsättning att intresset överstiger 65% och att fibern når fram till tomtgräns. Detta baserades på ett genomsnitt från övriga föreningar som genomfört fiberprojekt.

Föreningen har fört en dialog med flera möjliga leverantörer men i huvudsak Skanova, Telia samt IP-Only.

Alternativen har varit modeller som byggt på följande delar:

 • Att föreningen bygger och äger nätet.
 • Att äga vissa delar av nätet, som kanaliseringen.
 • Att ta på sig delar av driftansvar.
 • Att hyra ut nätet.
 • Eller att i samarbete genomföra projektet, men låta ägandet, byggande samt drift tillhöra en erfaren nätleverantör (ett steg ifrån Gotlandsmodellen som innebär att möjligt bidrag blir kraftigt begränsad).

Att äga etc enligt Gotlandsmodellen kräver ca 40 000 timmar frivilligt arbete enligt erfarenhet från övriga föreningar, samt att föreningen tar ansvar för ägandet och drift. En modell som gjort att fiber blivit genomförbart på många områden på Gotland.

Problemen för området Hangvar Fiberförening är att ca 50% av fastigheterna är för fritidsboende och därför är den frivilliga arbetsinsatsen som krävs förmodligen inte realistisk att uppnå. Vid möten har de närvarande varit eniga om att de inte vill eller har tid att bidra med en så stor egen arbetsinsats.

Rekommendation från Styrelsen

Styrelsens rekommendation är att låta IP-Only/Gotlands Fiber äga och bygga nätet. (IP-Onlys lokala avdelning är Gotlands Fiber)

IP-Only är den nätleverantör som utmanar Skanova och därmed Telia. De har ett stamnät som finns på Gotland som landar från fastlandet uppe vid Ar/Fårösund.

Motivering

IP-Only erbjuder en lösning för öppen fiber där flera tjänsteleverantörer kan ansluta sig. De möjliggör även att kunden kan ansluta sig efter behov, en dag, en vecka eller en månad och kombinera detta efter behov. Uppkoppling sker genom kundkortsbetalning. Skanova och Telia funderade på detta, men kunde inte ge besked för framtiden. Så på detta sätt får vi en lösning för fritidsboende. För de som önskar kan man skapa ett gruppavtal som ger lågt pris för det som kallas trippel play (bredband, telefoni samt TV) men det kommer troligen att bli avtal på 5 år.

Styrelsen föreslår att IP-Only äger och bygger nätet då vår uppfattning är att vi inte kan mobilisera den frivilliga kapacitet som krävs för att föreningen skall kunna äga och bygga fibernätet.  Styrelsen är också av den uppfattningen att ett företag i branschen ger större säkerhet än vad vi som amatörer kan ge.

Priset/kostnaden

Anslutningskostnaden blir 16.500 kr vid 65% anslutning och då är fibern dragen fram till husets fasad/och in i huset om avståndet över tomtmark är mindre än 25 meter. (Om längre avstånd tillkommer ett pris enligt villkor under beställning) Relaterat till  tidigare kalkyl på 15.000 kr vid tomtgräns ser vi detta som ett mycket bra prisalternativ.

Övergripande har vi också sagt att vid en anslutning under 65% är det osäkert om projektet går att genomföra. Därför har IP-Only också sagt sig villiga att genomföra även vid 50% anslutning till en kostnad av 18.000 kr. För närvarande har vi ca 60% intresseanmälningar och det kommer fortfarande nya intresseanmälningar.

Mot slutet av förhandlingarna visade Skanova ett lägre  intresse av att äga fibernätet vilket var förvånande. Den andra frågan var Telias roll som både kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör samtidigt som de skall leverera öppet system.

IP-Only har ett större intresse att investera och det skapar bättre förutsättningar för säkerhet, valmöjligheter och redundans/alternativa kommunikationsvägar genom att Gotland får ökat stamnät av fiber, och bidrar till minskad dominans av Skanova och Telia.

Vad händer nu? 

Information till fastighetsägare i form av brev och informationsmöten går ut under sommaren 2014. Detta kommer att ske både från föreningen och IP-Only.

Föreningen skall vara till hjälp/stöd för medlemmarna och IP-Only under genomförandet och föreningens  finansieringen sker genom medlemsavgift på 200:- enligt är riktlinjen för Fiberföreningarna. Efter genomförandet blir det en annan bedömning om föreningen behövs.

IP-Only sänder ut kontrakt för anslutning till samtliga fastighetsägare, en så kallad Beställning.

Föreningen sänder separata brev till dem som inte svarat på intresseanmälan. Erfarenheten visar att de som anmäler sig i efterhand får en merkostnad på ca 15.000:- så vi vill vara säkra på att alla fått rätt information.

Informationsmöten med IP-Only och tjänsteleverantörer kommer att ske  under juli och augusti 2014

Grävningen planeras för fiber under våren 2015. Att genomföra detta under hösten är inte möjligt på grund av att grävarna har fullt upp.

Att tänka på:

 1. Det är viktigt att vi alla informerar grannen eller andra som vi vet inte bestämt sig. Vi behöver komma över 65% anslutning!
 2. Betala snarast in medlemsavgift på 200 kr till Hangvar Fiberförening bankgiro 165-9853. Ange fastighetsbeteckning!
Länkar:

IP-only

Gotland Fiber

Bredband Gotland

Viktigt möte 16 april

Onsdagen den 16 april kl 19.00 är det stormöte i Folkets Hus i Kappelshamn. Vi presenterar då olika alternativ för fibernät. Förhoppningsvis kan vi då gå till beslut om hur vi går vidare.

Stormöte16April2014

Senaste nytt 12 december

Den senaste tiden har möjligheter skapats för det som kallas öppna system, med andra ord betyder det att fastighetsägaren har helt eget val att välja operatör för öns- kade tjänster. I dag är det ca 5 olika operatörer som man kan välja mellan och där uppsägningstiden ligger mellan 1 till 3 månader. Intresset och nödvändigheten för fö- reningen att äga nätet minskar om ovanstående kan fungera ur konkurrenssynpunkt för framtiden och undvikande av avtal på 5 till 10 år. Samtidigt som fritidsboende kan göra sina egna val relaterat till sitt behov.

Anslutningskostnaden på ca 15.000:- ser också i detta läge att vara relevant.

Med anledning av ovanstående har vi tagit beslut att förlänga utvärderingstiden till månadsskiftet februari-mars 2014.

Nyckelfaktorer att utvärdera: Utgångsvärde, anslutningsavgift ca 15.000 kronor,

 • Föreningen äger fibernätet och ansvarar för kontrakt med operatör. Möjlighet för öppet system finns men har troligtvis begränsningar.
 • Föreningen överlämnar intresseunderlaget med allt underlag till en Nätleveran- tör som kan erbjuda öppet system i konkurrens. I dag finns två etablerade när- leverantörer på Gotland.
 • Föreningen äger nätet men genom en framtida nätleverantör har en avsiktsför- klaring om övertagande efter 7 år. Närleverantören har dock från början driftan- svar som om man äger nätet. Med denna metod får samtliga fastighetsägare tillgång till öppet system. Denna metod valdes av Sudret för att få tillgång till dessa 2000:- finansiering per fastighet. Vad betyder det för oss i dag är osäkert i sin jämförelse.

Vi har i dag ca 55% som visat intresse och detta är ok för ett genomförande i en eller annan form enligt ovanstående alternativ.

DOCK- vi rekommenderar fler att ansluta sig. De som inte visat intresse eller sagt nej och i ett senare läge vill ha anslutning så kommer kostnaden för anslutning att bli ca

10.000 kronor högre än den avgift enligt ovan oberoende av slutlig lösning. Detta betyder att intresseanmälan är öppen tills att föreningens förslag till modell är klar i slutet av februari 2014.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! /Styrelsen

Lägesbeskrivning 15 oktober

Den 10 oktober hade styrelsen och arbetsgrupp ett möte för att besluta om fort- sättningen efter resultat av intresseanmälningar för fiberanslutning.

Intresset har betydligt ökat efter sommaren: Totalt antal fastigheter i området är 560 fastigheter av dessa är ca hälften fritidsboende. Svarat har 380 och av dessa är 277 fastigheter intresserade med ett svar Ja och 103 har svarat nej till fiber.

Att ca 50% svarat positivt är lägre än vi hade hoppats på då de flesta föreningar har från början fått ca 65% ja svar. Däremot är antalet fastigheter ja högre än i andra områden samtidigt som antal fritidsboende är högre som förmodligen gör att den procentuella talet är lägre jämfört med andra områden.

 Vad händer?

Styrelsen har tagit beslut att gå vidare för att kunna göra en bra kostnadskalkyl re- laterat till nu läget av intresseanmälningar. Detta arbete skall kunna vara genomfört i slutet av december.

 • Samtliga intressen läggs ut på en digitalkarta för att beräkna avstånd för gräv- ning och fiber anslutningar.
 • Möten med olika operatörer för att mera i detalj studera kostnaderna.
 • Möten med föreningar/Bredband Gotland för att ta vara på erfarenhet och kostnader.
 • Möten med företag för grävning och fiberdragning.
 • Möten med Region och Länsstyrelsen angående bidrag , samt möte med ban- ker för finansiering.
 • Möte med skatteverket angående möjlighet för skatteavdrag enligt nya regler?
 • Möte med Stenkyrka och Lärbro för samarbete i områden i gränserna mellan socken gränserna.

Med ovanstående information i slutet av december 2013 bör vi ha en klar bild av möjligheterna att gå vidare med ett genomförande.

Vad betyder det att gå vidare med ett genomförande?

En ekonomisk förening bildas januari 2014 och vår nuvarnade ideella förening av- slutas. Den nya förening kommer att bestå av de som är intresserade av fiber och en ny styrelse bildas. Nya arbetsgrupper bildas för olika arbetsuppgifter. Förmodligen blir det en medlemsavgift på 200:- för att finansiera föreningen fram till beslut om grävande. Vi räknar med att sätta upp ett kontaktnät (mail, brev, telefon, samtal) för samtliga medlemmar för att genomföra en dialog, beslut, förslag, kostnader, offer- ter etc.

Även hemsidan kommer att ge information om vad som händer.

Förhoppningen är att under sommarmånaderna 2014 kunna fastställa kostnader för att skriva avtal så att vi kan börja grävandet under hösten 2014.

Hälsningar Styrelsen

Idag är sista september

Idag är sista september, dvs sista dagen för intresseanmälan. Det är fortfarande alldeles för många som inte svarat för att kunna fatta ett beslut om vi skall gå vidare med fiberprojektet eller inte. Statistik kommer i morgon, 1 oktober.

Status intresseanmälningar

Dagsfärska siffror på intresseanmälningar.

Av 553 fastigheter har nu 52 procent lämnat intresseanmälan. Av dessa har 78 procent svarat ja/antagligen ja och de som säger nej är nu 22 procent.

Vi väntar alltså fortfarande på svar från nästan hälften av fastighetsägarna. Senast sista september vill vi ha in intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande utan bara en vägledning om vi skall satsa på fiber i Hangvar och Hall. En uppmaning är att vi alla hjälps åt att få in svar och frågar grannarna om de lämnat in sin folder eller skickat in anmälan via denna hemsida.

Kalkyl

Exempel på kalkyl från Bungefiber:

Min-Kalkyl-Fiber-5

Statusrapport

2010 bildades den Gotländska sockenmodellen under begreppet: ALLA FÅR VARA MED—ALLA HJÄLPS ÅT—ALLA SKALL HA RÅD!

Sockenmodellen skapades av Socknarna, Regionen och Länsstyrelsen för att ge landbygden samma möjligheter som tätorterna där fiber är en självklarhet. Fiber ökar möjligheten för en le- vande landsbygd och är ett måste framförallt för företag och skolor. Dessutom är ett solidariskt genomförande av stor vikt under begreppet ALLA.

Idag 2013 är 28 socknar i drift med fiber och har i genomsnitt en anslutning av 70-80% av fas- tigheterna.

Hangvar fiberförening bidades för 6 månader sedan och täcker Hangvar och Hall, vilket innebär området från Kappelshamn till Ireviken. Föreningen har nu haft 7 informationsmöten på olika platser i området, tagit fram en folder som delats ut i samtliga brevlådor till fastighetsägarna samt en hemsida: www.Hangvarfiber.se.

Intresseanmälningar kommer kontinuerligt in men fortfarande är det många som saknas. Det är få som säger nej. Det är av stor vikt att samtliga i området svarar på Intresseanmälan oberoende om det är ja eller nej. Vi ber er att snarast svara och hjälpa till med behovsnivån och planeringen med genomförandet. VI BEHÖVER ERT SVAR FÖRE DEN 30 SEPTEMBER då vi därefter börjar vår planering.

Planering är att i december gå över till en ekonomisk förening för att gå vidare in i fas 2 vilket innebar att de som visat intresse för fiber blir medlem av denna förening och kan då påverka den fortsatta utvecklingen till ett genomförande med förhoppningen att kunna börja grävandet under andra halvan av 2014. Detta förutsätter givetvis att det kommer in flera intresseanmälningar.

Intresseanmälan är inte bindande i denna fas , men av stor vikt för vidare arbete , information till de intresserade samt att kunna påverka genomförandet genom ett medlemskap i föreningen.

Kostnader för er fiber

Kostnaden för anslutning är relaterat till erfarenheten från de socknar som i dag har fiberanslut- ning som är 15000.- vår målsättning är att göra detta möjligt och antalet anslutningar är givetvis en avgörande faktor.

Erfarenheterna från socknar som nu är i drift visar att de som i efterhand vill ansluta sig kan de verkliga kostnaderna uppgå till 40-50 tusen kronor. Några väljer därför att få fiber till tomtgrän- sen för att senare ta beslut om operatörtjänster. I föreningen hoppas vi att vi kan påbörja gräv- ningen under 2014 för att inte riskera att bidragen i dag på ca 10.000:- per anslutning förändras.

Kostnaden per månad är för TV , Bredband och Telefon 350.- som är standard för de som nu är anslutna. Bindningstiden från Telia i dag är 10 år och vår målsättning är att den skall inte vara längre än 5 år viket vissa socknar uppnått.

För fritidsboende räknar vi med separata villkor med operatör för den tid man vistas på Gotland. Det finns olika finansieringsmodeller som kan skapas om det är av intresse.

Faktaruta – Varför fiber?

UTVECKLINGEN för IT och informationshantering fortsätter att öka i hastighet. Några ex- empel: smarta TV apparater , mjukvara etc laddas inte ner utan används vid behov från nätets så kallade MOLN. Möjligheterna till interaktiv

 • distanssjukvård
 • äldrevård
 • utbildningsmetoder.

Skillnaden mellan fiber och det mobila 4G-nätet är relaterat till de fysikaliska lagarna. I fiber kan informationen färdas med en hastighet motsvarande ljusets 300.000km/sek. eller 15 Tbits/ sek.

Fiber är en förutsättning för bredband/internet och på Gotland har vi ett bra stamnät av fiber där samtliga telefonstationer och 4Gmaster har fiberanslutning. Så nu handlar det om att vi får fiber även in till våra fastigheter. I tätorter och städer är fiberanslutning till fastigheterna i dag en självklarhet. Så varför skall vi inte ha fiberanslutning till våra fastigheter på den Gotländs- ka landsbygden?

Samtliga telefonstationer har i dag en kapacitet för anslutning av fiber med 1Gbits/sek till slu- tanvändare och kan byggas ut för större kapacitet. I vårt område finns det telefonstationer i Ire, Hangvar, Hall och Kappelshamn.

4G-nätet var tänkt för 100Mbits /sek men av många praktiska orsaker har fler begränsningar genomförts som gör att max för landsbygden är 40Mbits/sek och för tätorter 80. Denna has- tighet som finns per mast måste sedan delas med alla som kopplar upp sig . På grund av kost- naderna, energiförbrukning kapacitet har samtliga operatörer kommit överens om att maxdata mängd per månad skall begränsas till 10Gbits vilket minskar möjligheten för TVtittande och att ladda ner filmer. För att öka hastigheten på 4G behövs tätare med master och närmare fas- tigheterna samt att öka energin som givetvis ökar kostnaderna.

För Fiberanslutning finns givetvis inte ovanstående begränsningar. Begränsningen är övergri- pande ljusets hastighet som gör att investeringen i ljusfiber blir en säker och långsiktig inve- stering!

ADSL: Anslutning genom det existerande kopparnätet kan max ge en hastighet på 8 Mbits/sek och i allmänhet lägre på grund av avstånd från telefonstationen . I många fall är koppar- ledningen en luftledning som påverkas av åskväder som då slår ut modemet. I dag en stor kostnad för Telia som nu ger vädervarning till alla ADSL användare.

Kopparnätet kommer förr eller senare att stängas ner.

Med vänlig hälsning!
Hangvar Fiberförening