Kallelse till årsmöte

Datum: 14 juli 2016. Klockan 19.00
Plats: Hangvar Hembygdsgård

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
 10. Vad händer: status med projektet, gruppavtal, föreningens roll för nästa verksamhetsår.
 11. Fastställande, förslag på verksamhetsplan.
 12. Fastställande av medlemsavgift eller återbetalning.
 13. Val av ordförande för en tid på ett år.
 14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. (samtliga är valda på två år m.a.o. redan valda föregående år.)
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av valberedning på två år.
 17. Ersättning till styrelsen.
 18. Förslag, inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.

Motioner skall vara ordförande via e-mail: rune.kahlbom@telia.se tillhanda före den: 7 juli 2016.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Hangvar Fiberförening