Kallelse till extra stämma 28 september

Extra stämma/årsmöte

Datum: onsdag 28 september, kl 18.30
Plats: Hangvar Bygdegård

Bakgrund: Då 62 medlemmar beställt gruppavtal med Com Hem, går vi nu vidare, enligt beslut från årsmötet 14 juli 2016 och håller en extra stämma/årsmöte för att genomföra de förändringar som krävs. Vi kommer också att ta upp föreningen framtida syfte i övrigt.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse mellan ordinarie Årsmöte och till detta extra årsmöte. (14 juli 2016 till 28 september 2016.)
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för perioden mellan ordinarie årsmöte och denna extra årsmöte.
 8. Revisorns berättelse för denna period mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden mellan ordinarie årsmöte och detta extra årsmöte.
 10. Vad händer nu? Sammanfattning av ordförande.
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ca 18 månader (Årsmöte 2018).
 12. Val av ordförande till årsmöte 2017. Val av ordförande kan i detta fall också ske vid styrelsens konstituerande.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Godkännande av Gruppavtal med Com Hem.
 16. Godkännande av avtal med PayEx.
 17. Fastställande av medlemsavgifter (för medlemmar med Gruppavtal samt för övriga medlemmar).
 18. Ersättning till styrelse.
 19. Föreningens övriga ändamål. Rune Kahlbom.
 20. Övriga frågor: skall vara Rune Kahlbom tillhanda före torsdagen 21 september 2016.
 21. Avslut och sammanfattning.

14 september 2016
Ordförande
Rune Kahlbom